Kako se boriti protiv otpornih korova

Rezistentni odnosno otporni na pojedine herbicide korovi veliki su problem širom sveta. Zato je suzbijanje korova postalo mnogo komplikovanije nego ranije. Kada neka vrsta postane rezistentna na neki herbicid u prvom momentu se i ne zna o čemu ce radi, na mnogi poljoprivrednici, ako posle prskanja ne unište sve korove u njivi, obično krive proizvođače herbicida. Istina, ima slučajeva kada je slabo suzbijanje korova posledica lošeg izbora herbicida, njegove nepravilne primene, primene kada su korovi prerasli fazu u kojoj ih treba prskati, na herbicid ne može da ih uništi. Veoma često i vremenske prilike u momentu primene herbicida mogu da utiču na njihovu slabu efikasnost. Međutim, jedno od objašnjenja za slabo delovanje herbicida jeste i da su korovi, koji ce suzbijaju, postali rezistentni na taj herbicid.

Postoji čitav niz mera koje mogu dase preduzmu da ce spreči razvoj rezistentnih korova ili bar da ce ova pojava što više odgodi. Zato je veoma važno da ce osmisle strategije za izbegavanje i usporavanje razvoja rezistentnosti, a takođe i za kontrolu ove pojave, ako je već prisutna.

Mere protiv rezistentnosti

Najvažnije mere za sprečavanje i usporavanje rezistentnosti su:
-izbegavanje gajenja useva u monokulturi, tj. primena plodoreda,
-suzbijanje korova na obradivim površinama mora da se zasniva na principima integralne zaštite, što znači da treba primenjivati sve raspoložive mere: i fizičke i mehaničke i biološke i hemijske, a ne samo prskati herbicidima, menjati herbicide i ne upotrebljavati isti herbicid u istoj njivi godinama,
-primena dvojnih ili trojnih mešavina herbicida sa različitim delovanjem o čemu mora da ce potraži savet stručnjaka,

-pravilna upotreba herbicida, što podrazumeva da ce primenjuju no priloženom uputstvu,

-pri primeni različitih pesticida (npr. herbicid-insekticid), voditi računa o uzajamnom delovanju koje utiče na efikasnost,

– primenjivati najefikasniji herbicid za vrstu korova koju treba uništiti,

-koristiti i druge herbicide istog dejstva, a ne uvek isti,

– ako je na površini utvrđeno da postoji rezistentnost nekog korova, treba sprečiti širenje njegovog semena na nove površine, što ce postiže uništavanjem pre nego što formira seme,

-smanjenje količine semena rezistentnog korova u zemljištu, uništavanjem biljaka pre donosa semena,

-korišćenje herbicida sa kratkom perzistentnošću, tj. herbicida koji ne zadržavaju efikasnost dugo vremena nakon primene,

-primenjivanje bioloških mera za suzbijanje korova (insekata, bakterija, gljiva, materija koje stvaraju biljke itd.).

Tolerantni usevi

Neki stručnjaci u svetu preporučuju da ce jedan herbicid primenjuje sve dok ce ne pojavi rezistentnost, a zatim da ce upotrebljava herbicid sa drugačijim mehanizmom delovanja.

Međutim, i ako ce preduzmu sve navedene mere, ne znači da nikada neće doći do rezistentnosti, jer neke od ovih mera mogu da ispolje neočekivane efekte. Tako, prilikom menjanja, odnosno rotacije herbicida i korišćenja mešavin herbicida može da ce dogodi multiprezistentnost, tj. istovremena otpor nost na dva ili više herbicida, koji imaju različite mehanizme delovanja.

Najnovija strategija suzbijanja korova podrazumeva i gajenje useva tolerantnih na herbicide. To znači da u takvii usevima mogu da se koriste herbicidi i na koje je ta vrsta useva bila osetljiva, a da
se pri tome suzbijaju korovi koje nisu mogli da suzbiju herbicidi prethodno korišćeni. Do sada je selekcionisan veliki broj useva tolerantnih na različite herbicide širom sveta, a na tome se u poslednje vreme radi i kod nas.

Stvaranje useva tolerantnih na herbicide pruža mogućnost da korovi rezistentni na neki herbicid mogu da se suzbijaju drugim herbicidom na koji su osetljivi, a koji neće da šteti usevu. Ipak, tokom vremena, mogli bi da nastanu ozbiljni problemi, jer dugotrajna upotreba herbicida u usevu koji je na njega tolerantan može da prouzrokuje rezistentnost korova na taj herbicid. Takođe, postoji rizik da dođe do međusobnog ukrštanja osetljivih korova sa tolerantnim usevima, što vodi stvaranju rezistentnih korova ili da usevi tolerantni na herbicide postanu opasni kao samonikli korovi, čije je suzbijanje, takođe, komplikovano.

Kada korovi posignu rezistentnost, teško je pronaći dobro rešenje za njihovo suzbijanje. Zato o otpornosti korova na neke herbicide trebalo bi razmišljati na vreme, pre nego što nas gubici podsete da smo zakasnili.